Prevádzkový poriadok

Pravidlá OZ BejbyGym

 1. Chorí návštevníci majú zakázaný vstup do priestorov OZ BejbyGym.
 2. Po vstupe do priestorov OZ BejbyGym žiadame návštevníkov, aby sa vyzuli.
 3. Rodič (alebo iná sprevádzajúca osoba), je z hygienických dôvodov poviná mať vždy na nohách ponožky, predovšetkým v letných mesiacoch.
 4. Do cvičiacej časti je povolený vstup len v ponožkách (platí pre mamičky – predovšetkým v letných mesiacoch).
 5. Za bezpečnosť a zdravie dieťatka plne zodpovedá dospelá osoba, v sprievode ktorej dieťatko prišlo.
 6. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je v cvičebni aj herni (kobercové priestory) zakázaná konzumácia jedla. Jedlo je dovolené konzumovať výhradne v časti na to určenej – stolíky, stoly, detské stoličky a gauče na prízemí, poprípade v priestoroch vstupnej šatne.
 7. Pri odchode pomôžte prosím svojím deťom upratať po sebe hračky.

 

BejbyGym – o.z.

Súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom je podmienkou účasti v kurze. Rodičia ho potvrdzujú odoslaním elektornickej prihlášky na kurz Bejby-fitu, Bejby-folku, alebo kurzu Zdravých nôžok. Účastníci kurzov sú tiež povinní riadiť sa pravidlami občianskeho združenia BejbyGym.

Kurz má daný počet lekcií.

Lekcia trvá 35 min (najmenšie bábätká) až 60 min (staršie deti). Odporúčame prísť na lekciu v dostatočnom časovom predstihu, aby sa dieťatko stihlo aklimatizovať a pripraviť sa na lekciu. Prosíme rodičov, aby neprichádzali na lekcie neskoro, keďže takéto príchody veľmi narúšajú priebeh hodiny, Prosím dbajte na to, aby ste prišli na lekcie včas. Pred a po lekcii sa detičky a ich rodičia zdržiavajú na prízemí. Do cvičebne na poschodí vstupujú rodičia s deťmi na vyzvanie lektorky.

Po hodine je možné využiť priestory „BejbyGym-u“ na desiatu a toaletu, a občerstviť sa v našom bare.
Ak sa dieťatko zapojí do už rozbehnutého kurzu, bude mu vypočítaná suma kurzovného na zvyšné hodiny podľa nasledujúceho vzorca – počet hodín, krát suma za jednu lekciu.
Sprevádzajúca osoba je plne zodpovedná za dieťa po celý čas pobytu v „BejbyGym-e“ , a dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru. Rodič je plne zodpovedný za svoje dieťa aj počas trvania lekcie.
Počas lekcie sa nekonzumuje žiadne jedlo.
Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa či rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu, bez nároku na náhradu.

 

Registrácia

Registrácia do kurzov prebieha vyplnením online prihlášky.

 

Náhrady lekcií

Ak vás čaká dovolenka, plánované očkovanie, alebo ste jednoducho ochoreli, ponúkame vám možnosť si dve lekcie nahradiť a absolvovať ich v náhradnom (lektorkou stanovenom) termíne.

Táto možnosť platí v prípade, že bola včas, a to najneskôr jeden deň vopred do 18:00, oznámená neúčasť na lekcii prevádzkovateľovi. V tomto prípade vzniká právo si lekciu nahradiť po dohovore s lektorkou. Ak rodič neohlási vymeškanie lekcie, stráca nárok nahradiť si hodinu.

Ospravedlnenia sú prijímané telefonicky, prípadne zaslaním SMS na číslo +421 915 728 696.

Náhradnú hodinu je možné si nahradiť v kurze, v ktorom nárok vznikol, alebo v nadchádzajúcom kurze, a to aj v prípade, že účastník nie je prihlásený do nasledujúceho kurzu.

 

Ochrana osobných údajov      

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariedenie o ochrane údajov ) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Klienti – rodičia týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ BejbyGym občianske združenie, ( ďalej len BejbyGym )  poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

Rodičia súhlasia s použitím a zverejňovaním fotografií z prebiehajúcich kurzov  zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastňujúcich sa na jednotlivých lekciách a verejných akciách BejbyGymu :

 • na webovej a facebookovej stránke Bejbygym – s deťmi v pohybe
 • reklamné a iné propagačné účely BejbyGymu
 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov členov občianskeho združenia BejbyGym, so sídlom na Andovskej 9/C, 94001, Nové Zámky, IČO: 50133918, DIČ: 2120217286, v súvislosti s online registráciou do kurzov a aktivít BejbyGymu.
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany BejbyGymu zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov členov občianskeho združenia BejbyGym. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach občianskeho združenia BejbyGym.
 3. Občianske združenie BejbyGym má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online registrácie , ako aj s poskytovaním služieb našim členom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko rodiča
  • meno a priezvisko dieťaťa
  • dátum narodenia dieťaťa
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • IP adresa,
  • údaje o vyhľadávaní na internete,
  • lokalizácia,
  • údaj o koncovom zariadení,
  • údaje o sociálnych médiách.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Občianske združenie BejbyGym spracováva osobné údaje jej členov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorilo občinakse združenie so svojím členom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o členoch občianskeho združenia BejbyGym a službách, ktoré im poskytlo,
  • marketingové účely za účelom informovania našich členov o nových produktoch a službách BejbyGymu (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre občianske združenie BejbyGym z právnych predpisov

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva Občianske združenie BejbyGym

 1. Na základe súhlasu udeleného členom občianskemu združeniu BejbyGym.(§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi občianskym združením BejbyGym. a členom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 3. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa  (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Občianske združenie BejbyGym spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva občianske združenie BejbyGym po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi občianskym združením BejbyGym a jej členom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí občianskemu združeniu BejbyGym súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva občianske združenie BejbyGym jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje členov občianskeho združenia BejbyGym neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom členov občianskeho združenia BejbyGym môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene občianskeho združenia BejbyGym. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov občianskeho združenia BejbyGym môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností občianskeho združenia BejbyGym voči oprávnenej osobe.

Práva členov občianskeho združenia BejbyGym

 1. Členovia občianskeho združenia BejbyGym majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa člena (člen si môže od občianskeho združenia BejbyGym vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany občianskeho združenia BejbyGym.),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich členoch, môžu nás naši členovia na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov členov / právo byť zabudnutý (v prípade, že občianske združenie BejbyGym nespracúva osobné údaje jej členov v súlade s právnymi predpismi, má člen právo požiadať občianske združenie BejbyGym o vymazanie jej osobných údajov spracúvaných občianskym združením BejbyGym).,
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (člen má právo požiadať občianske združenie BejbyGym o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ občianske združenie BejbyGym preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť člena o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je člen toho názoru, že občianske združenie BejbyGym spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať.
 2. Členovia občianskeho združenia BejbyGym majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený občianskemu združeniu BejbyGym za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu BejbyGym, Andovská 9/C, 94001, Nové Zámky, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu  bejbygym@bejbygym.sk. V prípade odvolania súhlasu člena so spracovávaním jeho osobných údajov, občianske združenie BejbyGym prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 3. V prípade, že zákazníci občianskeho združenia BejbyGym. majú podozrenie na neoprávnené spracovania ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Občianske združenie BejbyGym využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva občianske združenie BejbyGym osobné údaje svojich členov len v tom prípade, že títo k tomu občianskemu združeniu BejbyGym udelili predchádzajúci súhlas. Členovia však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Občianske združenie BejbyGym spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi občianskym združením BejbyGym a príslušným členom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany člena, prestáva občianske združenie BejbyGym spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši členovia majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na občianske združenie BejbyGym elektronicky na emailovú adresu: bejbygym@bejbygym.sk alebo písomne na adrese: BejbyGym, Andovská 9/C, 94001, Nové Zámky.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany občianskeho združenia BejbyGym, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.